fbpx

Algemene voorwaarden

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer:De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
 2. De contractant:
 • De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 •  Overeenkomst op afstand:Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De contractant verstrekt een opdracht op de website van Vive la Memories om een of meerdere producten van Vive la Memories te laten produceren en verzenden.
 • Techniek voor communicatie op afstand:Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat contractant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd:De termijn waarbinnen de contractant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht:De mogelijkheid voor de contractant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag:Kalenderdag;
 • Duurtransactie:Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager:Elk middel dat de contractant of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Little Descendant en een klant, alsmede op alle door Little Descendant aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en Little Descendant deze bestelling heeft geaccepteerd.

Acceptatie van bestellingen

Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat Little Descendant de aard van het materiaal door toezending daarvan aan Little Descendant aan de klant heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Na ontvangst van het materiaal zal Little Descendant de klant binnen 24 uur, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel meedelen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.

Niet accepteren van bestelling

Mocht Little Descendant de bestelling niet accepteren, zal Little Descendant het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal Little Descendant vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van Little Descendant alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door Little Descendant te worden betaald.

Overdraagbare rechten

De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

Wijzigen overeenkomst

Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

Prijzen

De door Little Descendant gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten, tenzij anders vermeld. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs.

Prijswijzigingen

Indien de prijzen, voordat Little Descendant in staat is gesteld tot beoordeling van het door de klant aan te leveren materiaal, door Little Descendant worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient Little Descendant binnen vijf dagen na ontvangst van de door Little Descendant verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen Little Descendant en de klant geen overeenkomst tot stand.

Kortingen

Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Spaarpunten

De punten die in de webshop gespaar kunnen worden bij elke aankoop van een product, kunnen niet komen te vervallen. De punten kunnen zorgen voor maximaal 50% korting op de aankoop. De punten zijn niet te combineren met andere aanbiedingen.

Betaling

Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op de bankrekening van Little Descendant te Nieuwegein met rekening nummer: NL 71 INGB 0006 8695 43 , dan wel per Ideal of mister cash. Bankrekening wordt vermeld op de factuur en in de instructies van het plaatsen van de bestelling.

Eigendom van Little Descendant 

In geval van betaling op rekening blijft het door Little Descendant geleverde product eigendom van Little Descendant  totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

Levering

De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan Little Descendant .

Juiste leveradres 

De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

Levertijd

De producten worden rond de 6 werkdagen verzonden. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Little Descendant van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en eventueel bijkomende kosten. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het langst gelegen van de twee voornoemde tijdstippen. Tenzij een andere verzendtijd uitdrukkelijk bij een product vermeld staat.

Levertijd niet nagekomen

De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Little Descendant niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Little Descendant pas in verzuim nadat de klant Little Descendant schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Little Descendant binnen deze termijn is uitgebleven.

Verzuim/aansprakelijkheid

Indien Little Descendant ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Little Descendant terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

Verzuim/aansprakelijkheid met nakoming

In geval Little Descendant met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Little Descendant het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

Ontbinding van de overeenkomst

Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Little Descendant voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is Little Descendant slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Little Descendant is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Little Descendant. De aansprakelijkheid van Little Descendant is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Little Descendant beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Little Descendant is tekortgeschoten.

Controleren van geleverde goederen. 

De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Little Descendant te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Little Descendant en de klant gesloten overeenkomst.

Aanvaarding factuur

In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

Ter beschikking gesteld materiaal

De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Little Descendant  Het materiaal blijft eigendom van de klant.

Ter beschikking gesteld materiaal met zorg behandelen

Little Descendant zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Little Descendant te verwachten zorg behandelen.

Backup materiaal

De klant dient indien zulks redelijkerwijs mogelijk is van het materiaal, alvorens dit aan Little Descendant ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.

Kwaliteit van het aangeleverde materiaal

De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Little Descendant is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Little Descendant is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

Ongepast materiaal

Van het door de klant aanleveren van pornografisch materiaal met minderjarigen doet Little Descendant in alle gevallen aangifte bij de politie.

Intellectuele eigendomsrechten

Little Descendant accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Little Descendant door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Little Descendant voor alle schade die Little Descendant ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Little Descendant door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Little Descendant  veroorzaakte kosten.

Foto’s blijven eigendom van fotograaf

Aangeleverde foto’s blijven ten alle tijden eigendom van de fotograaf. Little Descendant heeft niet het recht deze aangeleverde foto’s zonder toestemming openbaar te maken op welke wijze dan ook met uitzondering van het leveren van het bestelde product.

Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen

Er wordt geacht dat geschillenen onderling worden opgelost. Indien er geen gewenste oplossing tot stand komt kunnen er verdere stappen ondernomen worden door (één van) beide partijen.

Recht van retour

De geleverde producten zijn allemaal persoonlijke artikelen voorzien van de aangeleverde foto’s en teksten door de klanten van Little Descendant  Deze producten worden op maat gemaakt nadat deze besteld zijn. Door deze aard van de producten vervalt het recht op retour met 14 dagen op zicht.

Mocht er een niet gepersonaliseerd product geretourneerd worden dan zijn de kosten hiervan voor de klant. Ook wordt de klant in dit geval verantwoordelijk gesteld voor het heel en compleet aankomen van de retour gestuurde producten. Bij schade aan het retour gestuurde product kan er geen bedrag retour gestort worden.

Kans maken op een jaar lang gratis shirts ter waarde van €350+?

Wil je kans maken? Vul je email in en maak kans op deze en toekomstige prijzen. Daarnaast krijg je meteen een code te zien voor 10% korting

Gelukt! Gebruik de code: hallolittle voor meteen 10% korting op jouw order.